Polityka prywatności Portalu kregielnia24.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

1. Przepisy ogólne

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

5. Sposób postępowania z danymi osobowymi

6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

7. Polityka cookies

 

 

Art. 1

Przepisy ogólne

 

1.1.    Pomiędzy Administratorem Portalu kregielnia24.pl oraz Partnerami zostały zawarte umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi. Umowy te zostały zawarte w trybie art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

1.2.    Współadministratorami danych osobowych są:

1.2.1.     Reservmi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B,
NIP: 9571118484, REGON: 38432317400000, KRS: 0000802910;

1.2.2.     Partnerzy - szczegółowo określeni na podstronie Portalu, stanowiącej wizytówkę.

1.3.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z RODO.

1.4.    Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@kregielnia24.pl

1.5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu portalu kregielnia24.pl, który dostępny jest pod adresem: https://kregielnia24.pl/regulamin

 

 

Art. 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

2.1.    W czasie przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy stosują następujące zasady:

2.1.1.  Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;

2.1.2.  Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest podstawa uprawniająca do przetwarzania w każdym z tych celów;

2.1.3.  Adekwatności – Współadministratorzy przetwarzają tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

2.1.4.  Merytorycznej poprawności –  Współadministratorzy są zobowiązani do tego, aby dane przez nich gromadzone były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane;

2.1.5.  Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – Współadministratorzy nie przetwarzają danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Współadministratorzy dokonują indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych.

2.1.6.  Integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Współadministratorzy dokładają najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

 

 

Art. 3

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

3.1.    Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

3.2.    Współadministrowanie danymi będzie obejmowało wspólne cele, którymi są:

3.2.1.  umożliwienie Użytkownikom korzystanie z Portalu;

3.2.2.  umożliwienie Klientom dokonania Rezerwacji;

3.2.3.  umożliwienie Klientom Opłacenia Rezerwacji;

3.2.4.  udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na żądanie Klientów przed dokonaniem Rezerwacji lub w związku z jej dokonaniem;

3.2.5.  tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby;

3.2.6.  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z działalnością Portalu lub w związku z Rezerwacjami;

3.2.7.  spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa.

3.3.       Podstawą prawną przetwarzania danych przez Współadministratorów są więc odpowiednio:

3.3.1.  w zakresie 3.2.1. do 3.2.4 włącznie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, udzielenia informacji na żądanie);

3.3.2.  w zakresie 3.2.5 oraz 3.2.6 jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu);

3.3.3.  w zakresie 3.2.7 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych).

 

Art. 4

Zakres przetwarzania danych osobowych

 

Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych:

 

4.1.    Dane osobowe Użytkowników

4.1.1.     dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celu wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarcia umowy;

4.1.2.     Zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego;

4.1.3.     Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Współadministratorzy przestają przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).

4.1.4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

4.2.    Dane osób kontaktujących się ze Współadministratorami

4.2.1.   Dane te Współadministratorzy przetwarzają, by móc udzielić  odpowiedzi na pytania, wnioski bądź uwagi sformułowane dostępnymi kanałami

4.2.2.   Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:

4.2.2.1.          imię i nazwisko,

4.2.2.2.          adres poczty elektronicznej,

4.2.2.3.          nr telefonu,

4.2.2.4.          adres IP

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie oczekiwanych odpowiedzi. Dane osobowe osób, korzystających z modułu komentarzy. Dane te Współadministratorzy przetwarzają w celu umożliwienia Użytkownikom publikacji  indywidualnych wypowiedzi dotyczących widocznych w Portalu treści. Dane osobowe obejmować będą: adres poczty elektronicznej, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla publikacji komentarza.

 

 

Art. 5

Sposób postępowania z danymi osobowymi

5.1.    Współadministratorzy wykorzystują dane osobowe w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, takich jak:

5.1.1.           wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,

5.1.2.           ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,

5.1.3.           tworzenia zestawień, analiz i statystyk

5.2.    Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:

5.2.1.   podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

5.2.2.   podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności, obsługa informatyczna).

5.3.    Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

5.4.    Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.

5.5.    Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 


Art. 6

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 

6.1.    Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

6.1.1.   dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

6.1.2.           usunięcia swoich danych,

6.1.3.           ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.1.4.           przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,

6.1.5.   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

6.1.6.           wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

6.2.    Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

6.3.    W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem:  kontakt@kregielnia24.pl

6.4.    Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Współadministratorów i spotka się z odpowiedzią.

6.5.    Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Współadministratorzy nie będą mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).

6.6.    Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Art. 7

Polityka cookies

 

7.1.    Portalu wykorzystuje pliki cookies. Administrator Portalu wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

7.1.1.   pliki cookies niezbędne do zapewnienia użyteczności Portalu, działania jego podstawowych funkcji

7.1.2.   pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości Użytkowników, ich zachowaniach)

7.1.3.   pliki cookies działające w celach marketingowych. Pliki cookies sprawiają, że kampanie reklamowe są skuteczniejsze. Ich zastosowanie ułatwia reklamodawcom dotarcie do właściwego grona odbiorców. Tego rodzaju dane są zbierane poprzez usługi dostarczane przez Google Inc.

7.2.    Szczegółowe informacje na temat polityk Google Inc.

7.2.1.  https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

7.2.2.   https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

7.3.    Pliki cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Użytkowników informacjami.

7.4.    Użytkownicy mają prawo wyłączyć pliki cookies (wszystkie bądź poszczególne rodzaje) w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z Portalu  bez zmiany tych ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.

7.5.    Uwaga: rezygnacja z plików cookies działających w celach marketingowych nie spowoduje, że reklamy przestaną być wyświetlane. Reklamy będą nadal widoczne, przy czym nie będą miały one charakteru dostosowanego.