Regulamin portalu kregielnia24.pl

 

SPIS TREŚCI:


1. Przepisy ogólne

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3. Zasady korzystania z portalu

4. Zasady odpowiedzialności

5. Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

6. Procedura reklamacji

7. Postanowienia końcowe

 

 

Art. 1

Przepisy ogólne

 

1.1.                   Niniejszy Regulamin określa:

1.1.1.     najważniejsze zasady funkcjonowania portalu internetowego www.kregielnia24.pl;

1.1.2.                  reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;

1.1.3.                  główne zasady odpowiedzialności;

1.1.4.                  działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych;

1.1.5.                  procedurę zgłaszania problemów.

1.2.      Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:

1.2.1.     Portal - portal internetowy kregielnia24.pl;

1.2.2.     Administrator - podmiot kierujący działaniem Portalu, decydujący o sposobie jego funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju tj. Reservmi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, NIP: 9571118484, REGON: 38432317400000, KRS: 0000802910;

1.2.3.     Użytkownik - każda osoba, która korzysta z Portalu;

1.2.4.     Klient - osoba fizyczna, która za pośrednictwem Portalu zdecydowała się dokonać Rezerwacji;

1.2.5.     Rezerwacja – wybór oczekiwanej przez Klienta opcji (termin, rodzaj) spośród usług Partnera, dokonany za pośrednictwem Portalu;

1.2.6.     Partner - podmiot współpracujący z Portalem, świadczący usługi na rzecz Klientów, w tym w szczególności polegające na oferowaniu możliwości gry w kręgle;

1.2.7.     Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Art. 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

2.1.      W ramach Portalu dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Rezerwacja, Opłacenie Rezerwacji, Moduł komentarzy.

2.2.      W celu dokonania Rezerwacji Klient:

2.2.1.       wybiera interesującą go kręgielnie spośród udostępnionych przez Partnerów;

2.2.2.       wybiera dostępny tor na wybrany przez siebie dzień i godzinę;

2.2.3.       wskazuje dane kontaktowe, w tym aktualny nr telefonu;

2.2.4.       potwierdza Rezerwację poprzez wpisanie w formularzu Rezerwacji kodu SMS, otrzymanego na podany nr telefonu.

2.3.      Po prawidłowym dokonaniu Rezerwacji na stronie Portalu wyświetla się informacja z podsumowaniem Rezerwacji.

2.4.      Zawarcie Rezerwacji następuje pomiędzy Klientem i Partnerem. Administrator nie jest stroną dokonanej Rezerwacji.

2.5.      Klient może odwołać rezerwację dzwoniąc do Partnera, na numer podany w jego wizytówce. Kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

2.6.      Klient posiada możliwość Opłacenia Rezerwacji za pośrednictwem dostępnej w ramach Portalu opcji płatności.

2.7.      Płatności realizowane są za pośrednictwem następujących operatorów: BLUE MEDIA S.A.

2.8.      Opłacenie Rezerwacji następuje na rzecz określonego Partnera, u którego dokonano Rezerwacji toru.

2.9.      Administrator nie jest stroną przeprowadzanych płatności. Dostarcza wyłącznie narzędzia umożliwiające dokonanie rozliczenia pomiędzy Klientem a Partnerem.

2.10.  Moduł komentarzy to usługa, która umożliwia Użytkownikowi, publikację indywidualnych wypowiedzi dotyczących widocznych w Portalu treści.

 

Art. 3

Zasady korzystania z Portalu

 

3.1.       Jeżeli w odniesieniu do danej usługi lub funkcji, wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, korzystanie z Portalu ma charakter nieodpłatny.

3.2.       Użytkownik ma prawo dostępu do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane są:

3.2.1.      połączenie z siecią Internet,

3.2.2.      przeglądarka internetowa:

3.2.2.1.     Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,

3.2.2.2.     Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,

3.2.2.3.     Opera w wersji 51 lub wyższej,

3.2.2.4.     Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,

3.2.2.5.     Safari w wersji 11 lub wyższej,

3.3.       posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

3.4.       obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,

3.5.       włączona obsługa JavaScript,

3.6.       zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).

Art. 4

Zasady odpowiedzialności

 

4.1.      Użytkownik powinien korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.2.      Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

4.3.      Użytkownik powinien powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.4.      W szczególności, Użytkownik powinien powstrzymać się od:

4.4.1.     popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);

4.4.2.     zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);

4.4.3.     podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;

4.4.4.     publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;

4.4.5.     upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);

4.4.6.     podejmowania nieuzgodnionej z Administratorem działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);

4.4.7.     nieuzgodnionego z Administratorem testowania Portalu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;

4.4.8.     zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.

4.5.      Korzystając z Portalu użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.

4.6.      W przypadku naruszenia reguł określonych w niniejszym paragrafie, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i cywilnym. W szczególności, Użytkownik może odpowiadać za naruszenie praw, dóbr lub wolności podmiotów trzecich.

4.7.      Administrator dokładać będzie wszelkiej możliwej staranności, by korzystanie z Portalu odbywało się w sposób bezpieczny. Administrator nie może jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne ryzyka, charakterystyczne dla korzystania z sieci Internet (takie jak działanie złośliwego oprogramowania, przestępcze działania osób trzecich i inne).

4.8.      Administrator uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:

4.8.1.     po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia

lub

4.8.2.     po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.

4.9.      Z tego powodu Administrator prosi o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Administrator prosi o kierowanie informacji na adres e-mail: kontakt@kregielnia24.pl

 

Art. 5

Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

 

5.1.      Treści zawarte w Portalu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

5.1.1.                  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

5.1.2.                  ustawie o własności przemysłowej;

5.1.3.                  ustawie o ochronie baz danych;

5.1.4.                  ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5.2.      Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Administratorowi bądź jego Parterom.

5.3.      Sam fakt korzystania z Portalu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

 

Art. 6

Procedura reklamacji

 

6.1.      Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portalu.

6.2.                   Zalecamy, by reklamacje dotyczące działania Portalu były kierowane na adres e-mail: kontakt@kregielnia24.pl

6.3.                   Zalecamy, by reklamacje dotyczące działań lub zaniechań poszczególnych Partnerów, były kierowane na adresy e-mail, wskazane na stronach stanowiących wizytówki Partnerów.

6.4.      W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:

6.4.1.                  dane identyfikujące zgłaszającego;

6.4.2.                  opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);

6.4.3.                  oczekiwany sposób rozwiązania.

6.5.      Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6.6.      Informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

6.7.      Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

6.7.1.     Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

6.7.2.     Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;

6.7.3.     Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

6.7.4.     Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Art. 7

Postanowienia końcowe

 

7.1.      Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem: https://kregielnia24.pl/polityka-prywatnosci

7.2.                   Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu.

7.3.                   O zmianie Regulaminu, Użytkownicy będą informowani na stronach Portalu.

7.4.      Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@kregielnia24.pl


Regulamin obowiązuje od dnia: 1 września 2019r.