Regulamin usługi KREGIELNIA24.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 • 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego kregielnia24.pl, Usługi Kregielnia24, umożliwiającej dostęp do funkcjonalności za pośrednictwem przeglądarek internetowych, w tym warunki techniczne świadczenia przedmiotowej usługi.
 • 1.2 Serwis internetowy pod adresem https://kregielnia24.pl, prowadzony jest przez MVI-TECH TOMASZ MARGALSKI z siedzibą w Klonowie, adres: Klonowo 8, 13-230 Lidzbark o numerze NIP 571-17-04-086.
 • 1.3 Składając zamówienie na oferowaną przez Usługodawcę Usługę Kregielnia24.pl. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usługi Kregielnia24.pl.
 • 1.4 Usługobiorca - osoba posiadająca aktywne konto w Serwisie do którego dokonując dobrowolnej rejestracji otrzymała dostęp jako rodzaj konta "kręgielnia"; usługobiorcą jest także każdy inny podmiot korzystający z Serwisu.
 • 1.5 Konto - obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Usługobiorcy, dostępny po zalogowaniu. 
 • 1.6 Serwis jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet. 
 • 1.7 Korzystając z Usługi Usługobiorca oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 • 1.8 Rezerwacja - dokonanie rezerwacji gry przez Klienta za pomocą Serwisu. 
 • 1.9 Klient - osoba fizyczna, która chce dokonać rezerwacji gry w wybranej kręgielni. 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 • 2.1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.
 • 2.2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  • 2.2.1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy,
  • 2.2.2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego, działaniem osób trzecich,
  • 2.2.3. spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 • 2.3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.
 • 2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:
  • 2.4.1. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,
  • 2.4.2. naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony,
  • 2.4.3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  • 2.4.4. nieopłacenia przez Usługobiorcę faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.
 • 2.5. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.
 • 2.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zdjęć:
  • 2.6.1. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,
  • 2.6.2. łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa,
  • 2.6.3. naruszających zasady współżycia społecznego,
  • 2.6.4. zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych,
  • 2.6.5. reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy,

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 • 3.1. Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych do Aplikacji w ramach Konta.
 • 3.2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji.
 • 3.3. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUGI

 • 4.1. Usługa jest realizowana automatycznie. Część funkcjonalności dostępna jest po zarejestrowaniu.
 • 4.2. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

V. REZERWACJA GRY W KRĘGIELNI PRZEZ KLIENTA

 • 5.1. W celu dokonania rezerwacji Klient korzystając z funkcji rezerwacji w kręgielni wybiera wolny tor na wybrany dzień i godzinę. Następnie Klient wypełnia formularz do którego powinien wpisać wszystkie wymagane dane. Wypełnienie formularza wymaga akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 • 5.2. Aby potwierdzić rezerwację Klient zobowiązany jest do wpisania kodu SMS otrzymanego na podany nr telefonu.
 • 5.3. Po prawidłowym dokonaniu rezerwacji na stronie Serwisu wyświetla się Informacja z podsumowaniem rezerwacji.
 • 5.4. Klient może dokonać anulowania rezerwacji korzystając z funkcji znajdującej się na stronie wizytówki kręgielni. Klient może odwołać rezerwację dzwoniąc do kręgielni.

VI. REKLAMACJE

 • 6.1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.
 • 6.2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres kontakt@kregielnia24.pl.
 • 6.3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać co najmniej informacje o: Koncie, Usługobiorcy, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji także rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 • 6.4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 • 6.5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 7.1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi należą do Usługodawcy i są zabezpieczone przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.
 • 7.2. Poprzez korzystanie z Usługi, Usługobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi i nie uzyskuje w tym zakresie żadnej licencji.
 • 7.3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 8.1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet. Serwis obsługują następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25.
 • 8.2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz podmiotów powiązanych i współpracujących z Usługodawcą.
 • 8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorców. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu. Usługobiorca może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Usługobiorca nie poinformuje Usługodawcy o prośbię usunięcia konta przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmiany.
 • 8.4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 • 8.5. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególności Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.
 • 8.6. Usługobiorca ma prawo do usunięcia konta w tym celu należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres kontakt@kregielnia24.pl.
 • 8.7. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.

 

Regulamin obowiązuje od dnia: 1 października 2017r.